05318_00_prod_V 2

Тени в палитре 18 цв. Eye Shadow